'Het is zeer interessant dat Newsselect veel items uit het nieuws selecteert die raakvlakken heeft met de branches waar ik mee te maken heb. Dan kan ik mijn tijd aan andere zaken besteden.'
René Schoffelmeer 
directeur ConsulTax 
 
'Leuke actie! Ook voor onze klanten interessant om actuele berichten te kunnen lezen op onze website.'
Danny Krijgsman 
directeur Supply Company 
 
'Het is erg handig om aktueel nieuws/informatie over mijn branche op mijn website te hebben.'
Jo Hennissen 
directeur Hennissen 
 
   
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
•'Dienst(en)': Verzamelnaam voor de door Newsselect geleverde standaard diensten, inclusief daarvan afgeleide diensten, maatwerk, en daaraan gerelateerde technische applicaties en diensten.
•'Cliënt': De natuurlijke of rechtspersoon waarmee een overeenkomst met betrekking tot het ter beschikkingstellen van de Diensten is gesloten.
•'Newsselect-diensten': De scripts en de bijbehorende overzichten, berichten en banners, alsmede de technologie om dit beschikbaar te stellen.
•'Berichten': De nieuwsberichten die via de Newsselect-diensten worden aangeboden.
•‘Newsselect': De rechtspersoon die handelt onder de naam Newsselect.
•'Overeenkomst': De overeenkomst tussen Newsselect en Cliënt met betrekking tot levering van één of meer Diensten. De Overeenkomst is geacht te zijn gesloten zodra Cliënt akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het deelnameformulier is ingevuld en goedgekeurd. De overeenkomst is geacht te zijn beëindigd als Cliënt zich afmeldt of als Newsselect de Cliënt niet meer van nieuwsscripts voorziet.
•'Script’: Een in javascript geschreven webapplicatie die in de header van uw Web-pagina's kan worden ingebed. Dit script regelt de vorm en inhoud van uw nieuwsrubriek.
•'Pageview’: Het aantal malen dat een webpagina is bekeken, ongeacht het aantal bezoekers.
•'Visits’: Het aantal bezoeken aan een website, ongeacht het aantal bekeken pagina's.
 
artikel 2: Algemeen
2.1: Toepasselijkheid van de door de Cliënt gehanteerde algemene of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2: Van deze leveringsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

artikel 3: Zorgplicht Cliënt
3.1: Cliënt dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de op de juiste wijze publiceren van de berichten van Newsselect.

artikel 4: Uitsluiting van aansprakelijkheid
4.1: Newsselect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat bij het al dan niet tijdelijk niet-beschikbaar zijn van de Diensten.
4.2: Newsselect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van de inhoud, juistheid en/of volledigheid van de Informatie, indien deze aansprakelijkheid uitgaat boven de aansprakelijkheid van Newsselect.
4.3: Het auteursrecht op de berichten berust bij Newsselect. Het auteursrecht op de advertentie berust bij de adverteerder. Het is Cliënt niet toegestaan om wijzigingen door te voeren, zonder expliciete toestemming van Newsselect vooraf.

artikel 5: Duur/einde overeenkomst
5.1: De overeenkomst tussen Newsselect en Cliënt duurt zolang het script (of de scripts) geplaatst zijn op de website(s) van Cliënt.
5.2: Indien Cliënt deze voorwaarden niet naleeft, is Newsselect gerechtigd de samenwerking te beëindigen door het script ongeldig te maken.
Tevens kan de overeenkomst eindigen, of niet totstandkomen, doordat:
5.2.a de gegenereerde pageviews te laag blijven, zulks ter beoordeling van Newsselect.
5.2.b de website niet voldoet aan de kwaliteitseisen, gelet op vormgeving, inhoud, taalgebruik en doelgroep van de website, zulks ter beoordeling van Newsselect.
5.2.c een aanvraag voor het faillissement van Cliënt is ingediend of door andere omstandigheden niet in staat is tot naleving van overige, reeds ontstane verplichtingen, kan Newsselect in die gevallen voorts onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

artikel 6: Inhoud overeenkomst
6.1: Door het registratieformulier in te vullen en te versturen gaat cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden en verplicht hij zich het script te plaatsen, uitsluitend op de website waar de registratie betrekking op heeft.

artikel 7: Overdracht rechten en plichten
7.1: Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, waaronder te verstaan elke andere onderneming of rechtspersoon.
7.2: Newsselect is gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst (of delen daarvan) over te dragen aan derden. Cliënt verklaart hierbij daartoe toestemming te verlenen. Newsselect zal bij overdracht van haar verplichtingen uit de Overeenkomst Cliënt daarvan in kennis stellen.

artikel 8: Nederlands recht/competentie
8.1: De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
8.2: Geschillen welke uit de Overeenkomst mochten voortvloeien, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

  home 
     rubrieken 
     veel gestelde vragen 
     mijn account 
     aanmelden 
     persbericht 
  contact 
     over Newsselect 
     voorwaarden 
     disclaimer 
   sitemap